Hirtelerkreuz.a..jpg (12685 Byte)                                       Hirtelerkreuz.2000..invert..jpg (13885 Byte)

Das Hirteler Kreuz bis 1999                                        Nach einer Sturmnacht 1999 brach der
                                                                                          Hauptast ab. Wwegen Pilzbefall wird der
                                                                                                     Baum langsam absterben.